DISCLAIMER

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze webshop worldcupseries.shop

Door gebruik te maken van deze webshop ga je akkoord met deze disclaimer en respecteer je de copyrights zoals aangegeven op deze webshop. De voorwaarden van deze producten en diensten prevaleren, in geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze webshop en deze disclaimer.

GEBRUIK VAN DE WEBSHOP

Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze webshop worden ontleend. World Cup Series neemt zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze webshop en maakt daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden, derhalve kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en kan evenmin garanderen dat de webshop foutloos of ononderbroken zal functioneren. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie wijst World Cup Series uitdrukkelijk van de hand.

INFORMATIE GEBRUIKEN UIT DE WEBSHOP

World Cup Series behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze webshop aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch material en logo’s). Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van World Cup Series of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende is het niet toegestaan informatie van deze webshop te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen.

WIJZIGINGEN

Met inbegrip van de tekst van deze disclaimer behoudt World Cup Series zich het recht voor de op of via deze webshop aangeboden informatie, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het periodiek na gaan of de op of via deze webshop aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd verdient aanbeveling.

TOEPASSELIJK RECHT

Op de disclaimer en deze webshop is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Als World Cup Series en jij als klant bij een geschil er samen niet komen, kun je contact opnemen met de Europese geschillencommissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/